„Hospodarske Noviny“ Artikel über den Korruptionsfall Gemerska Poloma

EuroGas’ Kampf gegen die Slowakische Republik erreicht die wichtigste Wirtschaftszeitung der Slowakei

New evidence in the gigantic dispute. Slovakia stands to lose billions.

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1673465-nove-dokazy-v-gigantickom-spore-slovensku-hrozi-ze-pride-o-miliardy-eur

The long lasting dispute over access to talc deposits in Gemer comes back to life.

Talc deposits in Gemerská Poloma have been subject to years long disputes that had crossed the national borders to reach the level of an international arbitration. American corporation EuroGas announced yesterday it intends to sue Slovakia again within two months.

Before an international arbitration tribunal, it will seek compensation between eight to 22 billion euros. The reason would be new findings concerning the extent of the underground deposits of the lucrative mineral.

New facts discovered

The Ministry of Finance in its statement sent to HN stated that its joining the proceedings and purchasing the title claim pertained to the necessity of safeguarding Slovakia’s standing in the reopened proceedings against EuroGas Inc. that was pending along with the arbitration proceedings in which Slovakia prevailed.

“The substantiation of entering this bankruptcy proceedings can be verified from the publicly available arbitration verdict. In December 2017 Slovakia filed appeal against the decision of the US bankruptcy court,” said Alexandra Gogová, head of the PR department of the ministry. There is little known about how the ministry intends to approach the new multi-billion arbitration.

According to TASR press agency, EuroGas Inc. bases the calculation of the claimed damages in amount of eight to 22 billion euros by newly emerged evidence pertaining to greater extent of the Gemerská Poloma talc deposit than originally thought. Documents containing data regarding the extent of the deposit have not been published, however.

Ms Magdaléna Pelíšek Fischerová, attorney at Almond Legal law firm, also pointed out scarcity of information. “Regrettably, we do not have enough concrete information about this dispute or regarding the argumentation of the parties to assess the risk of Slovakia’s defeat in this proceedings. By the same token I cannot assess how long this dispute will take,” Ms  Fischerová says.

Awaiting the verdict

“Slovakia enjoys extraordinarily high scores regarding disputes with foreign investors. Our country, thanks to these outcomes, begins to be perceived as a strong state abroad,” the PR department of the Ministry of Finance stated in its statement after the ICSID tribunal last August univocally ruled against the claimants, EuroGas Inc. and Belmont Resources.

Back then the dispute concerned 239.7 million euros. However, it now seems it was premature for us to celebrate the triumphant victory.

Although Mr Wolfgang Rauball, CEO of EuroGas, admitted interest in filing an appeal immediately following the verdict; the situation got more complicated in regard to the arrest of former minister of economy Pavol Rusko in October. This arrest gave them an argument to bring scrutiny upon the verdict.

“Mr Rusko played a part in the beginning of the entire affair back in 2004 when through intermediaries he offered the talc deposit – which we still held – to Mondo Minerals, in exchange for a five-million bribe”, Mr Rauball stated for TASR, also pointing out the case had been investigated by the FBI. As he added, he subsequently asked his lawyers to assess possibilities of reopening arbitration proceedings in regard of the talc matter.

The international tribunal now has approximately until end of April to adopt a position in regarg o the request for annulation of the verdict. Should it rule in EuroGas’ favor, Slovakia could face two arbitration proceedings at the same time.

EuroGas also focuses on Eurotalc

However, for the event that EuroGas should not prevail in these disputes, it has announced filing a lawsuit before US federal court against the Austrian corporation Schmid Industriehoding and its subsidiary Eurotalc, the current holder of the Slovak talc license in Gemerská Poloma. Eurotalc refused to comment on information regarding impending arbitration pertaining to retraction of talc deposit in Gemer. “Eurotalc insists tat any and all activities in the talc deposit have been and is carried out by virtues of valid licenses,” Mr  Ján Greňa, the company’s proxy, declared.

Eurogas v Slovakia: history of the dispute

The dispute began in 2005: regional mining authority in Spišská Nová Ves took away the talc deposit from Rozmin, a subsidiary of EuroGas AG, as the company had not commenced mining within the statutory deadline.

EuroGas AG since 2010 has indicated its intention to commence arbitration proceedings against the Slovak republic. The grounds would be the conviction that the Slovak authorities in 2004 took away the Gemerská Poloma deposit from Rozmin illegally.

For marring its investment, EuroGas AG first in 2011 claimed damages of 500 million euros.

In 2012, US corporation EuroGas Inc. also joined as a claimant and the total claimed amount rose to 1.65 billion USD.

By the end of 2013, EuroGas Inc. notified Slovakia it would file a request for arbitration before the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) in Washington, D.C., claiming the same amount of 1.65 billion USD.

The international tribunal began the proceedings in January 2015. In August 2017, the tribunal ruled in favor of Slovakia in the arbitration proceedings against EuroGas and Belmont Resources.

22 December 2017 – spoločnosť Belmont, ktorá spolu s Eurogas Inc žalovala Slovensko, sa rozhodla využiť paragraf 52 štatútu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) a požiadala o anuláciu rozhodnutia tribunálu.

11 January 2018 – EuroGas Inc. announced it would initiate another arbitration within two months. They intend to claim compensation of 8 – 22 billion euros from Slovakia.

21 April 2018 – lapse of 120-day deadline for assessment whether the tribunal will annul the August 2017 verdict

 

 

Nové dôkazy v gigantickom spore. Slovensku hrozí, že príde o miliardy eur

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1673465-nove-dokazy-v-gigantickom-spore-slovensku-hrozi-ze-pride-o-miliardy-eur

Dlhoročný spor o prístup k ložiskám na Gemeri opäť ožíva.

Ložiská mastenca v Gemerskej Polome sú predmetom niekoľkoročných sporov, ktoré prekročili národné hranice až na úroveň medzinárodnej arbitráže. Americká korporácia EuroGas včera ohlásila, že do dvoch mesiacov opäť zažaluje Slovensko.

Pred medzinárodným investičným tribunálom bude žiadať kompenzáciu od ôsmich do 22 miliárd eur. Dôvodom sú nové zistenia o rozsahu podzemných zásob lukratívnej suroviny.

Objavili sa nové skutočnosti

Ministerstvo financií v stanovisku pre HN uviedlo, že vstup do konania a kúpa pohľadávky súviseli s potrebou zabezpečenia postavenia Slovenska v opätovne otvorenom konaní voči spoločnosti EuroGas Inc., ktoré prebiehalo súbežne s arbitrážou, v ktorej Slovenská republika vyhrala.

„Opodstatnenosť vstupu do tohto konkurzného konania je možné overiť zo samotného, verejne dostupného arbitrážneho rozsudku. Slovensko podalo v decembri 2017 proti rozhodnutiu konkurzného súdu v USA odvolanie,“ povedala Alexandra Gogová, riaditeľka tlačového odboru rezortu. O tom, ako plánuje ministerstvo postupovať v súvislosti s novou miliardovou arbitrážou, sa zatiaľ mlčí.

Podľa agentúry TASR EuroGas Inc. argumentuje vyčíslenie žiadanej kompenzácie vo výške osem až 22 miliárd eur novoobjavenými dôkazmi o väčšom rozsahu ložiska v Gemerskej Polome, ako sa pôvodne odhadovalo. Dokumenty, z ktorých údaje o rozsahu čerpali, však nezverejnili.

Na nedostatok informácií poukázala aj Magdaléna Pelíšek Fischerová, advokátka kancelárie Almond Legal. „Nemáme, žiaľ, dostatok konkrétnych informácií o tomto spore ani o argumentácii procesných strán, aby sa dalo vyhodnotiť riziko neúspechu Slovenskej republiky v tomto konaní. Rovnako neviem predpokladať, ako dlho tento spor bude trvať,“ zhodlucia laukovánotila pre HN Fischerová.

Čaká sa na verdikt

„Slovensko si drží výnimočne dobré skóre v sporoch so zahraničnými investormi. Naša krajina začína byť vďaka týmto výsledkom v zahraničí vnímaná ako silný štát,“ uviedol v stanovisku tlačový odbor ministerstva financií po tom, ako sa vlani v auguste tribunál Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií jednohlasne vyjadril v neprospech žalujúcich spoločnosti EuroGas Inc. a Belmont Resources.

V hre vtedy bola suma 239,7 milióna eur. Z veľkého víťazstva sme sa však podľa všetkého tešili predčasne.

Hoci predseda Predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball hneď po vynesení rozsudku pripustil záujem o odvolanie sa, karty zamiešalo najmä októbrové zatknutie bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska. To im totiž poskytlo argument na spochybnenie rozhodnutia.

„Rusko stál na začiatku celej kauzy v roku 2004, keď ponúkal cez prostredníkov získanie ložiska mastenca, ktoré sme ešte držali, spoločnosti Mondo Minerals za úplatok päť miliónov eur,“ uviedol pre TASR Rauball s tým, že prípad riešila aj americká FBI. Dodal, že následne poveril svojich právnych zástupcov preskúmaním možností, ako opäť začať arbitráž v kauze mastenec.

Medzinárodný tribunál má čas približne do konca apríla, aby sa vyjadril k žiadosti o anuláciu verdiktu. Ak by sa rozhodol v prospech EuroGasu, Slovensko môže čeliť dvom arbitrážam súčasne.

EuroGas zaostruje aj na Eurotalc

Ak by však EuroGas v týchto sporoch neuspel, avizoval podanie žaloby aj na americkom federálnom súde proti rakúskej spoločnosti Schmid Industrieholding a jeho dcérskej spoločnosti Eurotalc, ktorá je na Slovensku držiteľom licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome. K informáciám o možnej arbitráži ohľadne odobratia dobývacieho priestoru na ťažbu mastenca na Gemeri sa Eurotalc odmietol vyjadrovať. „Eurotalc trvá na skutočnosti, že akákoľvek činnosť v dobývacom priestore bola a je vykonávaná na základe právoplatných povolení,“ vyhlásil prokurista spoločnosti Ján Greňa.

Eurogas vs Slovensko: história sporu

Spor sa začal v roku 2005: Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi odňal ložisko mastenca spoločnosti Rozmin, dcérskej spoločnosti firmy EuroGas AG, keďže firma nezačala ťažiť v zákonom stanovenej lehote.

EuroGas AG od roku 2010 avizoval svoj zámer začať arbitráž proti SR. Dôvodom je presvedčenie, že slovenské úrady firme Rozmin v roku 2004 nelegálne odobrali ložisko v Gemerskej Polome.

Za zmarenie investície žiadal EuroGas AG najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur.

V roku 2012 sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,65 miliardy USD.

Koncom roku 2013 EuroGas Inc. upozornil SR, že podá návrh na arbitráž na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie investičných sporov (ICSID) vo Washingtone, s rovnakou sumou odškodného, 1,65 miliardy USD.

Medzinárodný tribunál začal proces v januári 2015. V auguste 2017 Komisia rozhodla, že Slovenská republika v arbitrážnom spore proti spoločnostiam Eurogas a Belmont Resources uspela.

  1. december 2017 – spoločnosť Belmont, ktorá spolu s Eurogas Inc žalovala Slovensko, sa rozhodla využiť paragraf 52 štatútu Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID) a požiadala o anuláciu rozhodnutia tribunálu.
  2. január 2018 – EuroGas Inc. ohlásil, že do dvoch mesiacov začnú ďalšiu arbitráž. Od Slovenska chcú žiadať kompenzáciu vo výške 8 – 22 miliárd eur.
  3. apríl 2018 – uplynie 120-dňová lehota na posúdenie, či Komisia verdikt z augusta 2017 anuluje